Bel bij overlijden 0521 - 513660 24 uur per dag
Duurzame uitvaart

De Duurzame Uitvaart 
De Laatste Eer heeft het GreenLeave-keurmerk

greenleave-logo.pngDe uitvaartondernemers die bij Stichting GreenLeave zijn aangesloten bieden de consument de mogelijkheid om te kiezen uit duurzame producten en diensten. Daarnaast willen zij ook in hun eigen bedrijfsvoering handelen vanuit het gedachtegoed van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en duurzaamheid. Daarom hebben zij de vijf Kernprincipes van De Duurzame Uitvaartondernemer geformuleerd, gebaseerd op de internationale richtlijn ISO 26000. Deelnemers aan GreenLeave houden elkaar scherp op deze principes door regelmatig over duurzaamheidbeleid en nieuwe ontwikkelingen met elkaar te discussiëren maar ook door ‘best practices’ met elkaar te delen.

De Laatste Eer Uitvaartverzorging heeft haar oorsprong in 1883 en is regionaal werkzaam en betrokken. Wij vinden het belangrijk om onze maatschappelijke betrokkenheid ook daadwerkelijk om te zetten in daden. De aansluiting bij GreenLeave, het duurzaamheids keurmerk binnen de uitvaartbranche, vinden wij dan ook een heel logische stap.
Wij zijn hiermee tevens het enige uitvaartbedrijf tussen Zwolle en Groningen dat over dit keurmerk beschikt.

GreenLeave heeft een serie video's gemaakt over duurzame uitvaartproducten.

De 5 kernprincipes van Greenleave 

Wij kunnen niet alleen een duurzame uitvaart aanbieden maar onderschrijven ook de 5 kernprincipes van GreenLeave:

 1. De Duurzame Uitvaartondernemer is een goede werkgever
 2. De Duurzame Uitvaartondernemer minimaliseert de milieu-impact van haar bedrijfsvoering
 3. De Duurzame Uitvaartondernemer houdt bij haar inkopen rekening met duurzaamheid
 4. Eerlijk zaken doen:  de Duurzame Uitvaartondernemer doet eerlijk zaken en houdt rekening met de wensen en belangen van haar klant
 5. De Duurzame Uitvaartondernemer ondersteunt maatschappelijke initiatieven

1. De Duurzame Uitvaartondernemer is een goede werkgever      

 • De organisatie biedt eerlijke arbeidsvoorwaarden.

  De Laatste Eer beloont haar medewerkers conform de CAO voor het Uitvaartbedrijf en maakt geen onderscheid in sexe. De beloning van oproepkrachten wordt ook verhoogd met de CAO-verhoging.
 • De organisatie zet zich in voor de opleiding en ontwikkeling van medewerkers.

  Elke medewerker heeft periodiek een ontwikkelgesprek en er is budget voor opleiding en ontwikkeling. De Laatste Eer investeert in haar medewerkers en is actief in het steeds verder verhogen van de kwaliteit van haar dienstverlening. Ongeacht de functie wordt gekeken naar opleidingsmogelijkheden.

  Elke uitvaarbegeleider heeft een individueel ontwikkelplan. Dit plan wordt een aantal keer per jaar besproken. De wijze waarop er open wordt gecommuniceerd, feedback wordt gegeven, wordt meegedacht, zijn items die hierin zijn opgenomen. Daarnaast wordt gekeken op welke wijze de ontwikkeling van de medewerker het beste kan worden gestimuleerd.

 • De organisatie biedt ruimte aan mensen met een arbeidshandicap.

  De Laatste Eer kijkt hierbij of de medewerker een functie goed kan vervullen en niet naar de handicap. De Laatste Eer maakt geen onderscheid naar sekse of leeftijd.

  De personeelsbezetting bestaat uit personen tussen 21 jaar en 74 jaar. Vanuit de maatschappelijke positie als vereniging wordt ook nadrukkelijk gekeken om werkelozen en arbeidsongeschikten werkervaring op te laten doen cq een arbeidsovereenkomst aan te bieden.

 • De organisatie biedt de mogelijkheid tot begeleiding bij traumaverwerking indien medewerkers hier behoefte aan hebben. 

  Medewerkers die minder goed functioneren worden begeleid of gecoached.
  Voor uitvaartbegeleiders wordt standaard een coachingstraject ingezet ongeacht of er een hulpvraag is. Wel kan als gevolg van functioneringsgesprekken gekozen worden voor een specifieke probleemstelling. De coaching wordt gedaan door 2 externe coaches. De vraagstelling is geheel open en ligt in eerste instantie bij de medewerker. De coaching varieert van privézaken tot werk gerelateerde zaken. Uitgangspunt is dat wij het belangrijk vinden dat een medewerker goed kan functioneren waarbij werk en privé elkaar beïnvloeden.
  Door de coachings- en ontwikkelgesprekken wordt bewaakt dat medewerkers ‘gezond’ zijn en blijven.

   

Uitvaartbegeleider-Linda-Bult.jpg
Linda Bult - Uitvaartbegeleidster
'het leven is een leerproces'

"In de uitvaartwereld werk je veel samen. Hoe belangrijk is het dat je als uitvaartgeleidster je eigen ziel en zaligheid in je werk legt maar daarnaast werkt aan je eigen persoonlijke ontwikkeling  zonder dat je je zelf vergeet? Binnen  De Laatste Eer maken wij gebruik  van paardencoaching in het prachtige Drents Friese Wold. De coaches ondersteunen mij in mijn eigen ontwikkeling, samenwerking en in rouwverwerking.  Als ik weer een afspraak heb staan in mijn agenda dat ik weer richting de paardenbak mag, kijk ik daar naar uit. Er is een warm welkom met een grote kop thee en vele lekkere versnaperingen die al op tafel klaar staan. Zo fijn dat je daar je verhaal kan doen, je hart kunt luchten en dat er naar je geluisterd wordt zonder oordeel. Ja, soms is het ook wel confronterend. Dan bedoel ik de spiegel die de coaches en de paarden mij voorhouden. Hoe mooi is dat. Ik voel mij daar veilig ondanks de grote paarden waar mee je in de bak staat. Maar de paarden geven ook rust, ze drentelen wat om je heen en soms krijgt je een knuffel van ze, prachtig toch. Als ik dan na een paar intensive uren weer vertrek, voel ik mij krachtig en heb ik daar altijd iets kunnen achterlaten wat ik niet meer wilt mee nemen in mijn rugzak.  Maar het leven is een proces, een leerproces en dat doe je ook samen". 

2. De Duurzame Uitvaartondernemer minimaliseert de milieu-impact van haar bedrijfsvoering       

 • De organisatie heeft een energiescan van haar gebouwen uitgevoerd en neemt in ieder geval alle energiebesparende maatregelen die zich binnen vijf jaar terugverdienen.
 • De organisatie houdt zich aan de ‘good housekeeping’ regels zoals opgesteld bij de oprichting van GreenLeave.
 • De organisatie heeft haar papierstromen zoveel mogelijk gedigitaliseerd en vraagt ook toeleveranciers om facturen en andere correspondentie digitaal te versturen. Uiteraard kan de klant altijd verzoeken om een papieren versie van een document. 

  De Laatste Eer kijkt nadrukkelijk waar zij hierin kan verbeteren. De adviezen die gedaan zijn in de energiescan worden zo goed mogelijk opgevolgd. 
  De Laatste Eer heeft alle lampen (waar het mogelijk was, betrof circa 90%) inmiddels vervangen door LED-verlichting. Daarnaast wordt er zoveel mogelijk met bewegingssensors gewerkt om energie te besparen. 

3. De Duurzame Uitvaartondernemer houdt bij haar inkopen rekening met duurzaamheid

 • Bij alle inkopen weegt de organisatie duurzaamheid mee als criterium. Indien er een product met een duurzaamheidkenmerk beschikbaar is, kiest zij hiervoor.
 • Voor producten zoals papier, verlichting, koffie en thee etc. gelden minimumeisen.
 • Bij de aanschaf van specifieke uitvaartverzorgingsproducten of producten voor de laatste verzorging wordt voor duurzame alternatieven gekozen als deze beschikbaar zijn.
 • De organisatie zorgt er voor dat zij haar klanten duurzame producten en diensten met betrekking tot de uitvaart aan kan bieden. Zie hiervoor onderdelen van de uitvaart op de website van GreenLeave of de websites van de aangesloten uitvaartondernemers.

Bij vervanging kijkt De Laatste Eer of er schonere alternatieven zijn voor de huidige rouwauto's.
Er wordt koffie en thee geserveerd dat voorzien is van een duurzaamheids keurmerk.
Alweer een paar jaar gelden is bewust gekozen voor een drukkerij die over het FSC, PEFC en CO2 neutraal drukwerk keurmerk beschikt. Inmiddels is 95% van ons papier FSC gecertificeerd.

Wij leveren inmiddels ook uitvaartkisten van een lokale timmerman die met 100% natuurlijk materiaal werkt. Zo proberen we steeds meer rekening te houden met duurzaamheid.

4. Eerlijk zaken doen:  De Duurzame Uitvaartondernemer doet eerlijk zaken en houdt rekening met de wensen en belangen van haar klant

De organisatie beschikt tenminste over het Keurmerk Uitvaartzorg. (www.keurmerkuitvaartzorg.nl) dat garant staat voor zes zekerheden:

 • Heldere afspraken over de uitvoering van de uitvaart
 • Transparante kostenbegroting
 • Goede organisatie van de uitvaart
 • Bekwaam personeel
 • Doelmatige klachtenafhandeling
 • Jaarlijks klanttevredenheidsonderzoek

De organisatie zorgt er bovendien voor dat haar medewerkers niet (financieel) afhankelijk zijn van de keuzes die de klant maakt omtrent de uitvaart. Dit voorkomt onwenselijke prikkels bij advisering van de klant.

De Laatste Eer is al zo'n 7 jaar keurmerkhouder.

Er wordt gestreefd naar een open cultuur waarbij het geven van de eigen mening en feedback juist wordt gestimuleerd. Wekelijks vindt er werkoverleg plaats dat betrekking heeft op alles wat te maken heeft op uitvaartgebied. Onderwerpen zijn samenwerking, wat ging er goed/fout bij verzorgde uitvaarten etc. Er is een interne richtlijn vastgelegd wat een medewerker wel of niet mag doen om belangenverstrengeling te voorkomen.

5. De Duurzame Uitvaartondernemer ondersteunt maatschappelijke initiatieven

 • De organisatie spant zich in om maatschappelijke initiatieven te ondersteunen door bijvoorbeeld sponsoring, het nemen of deelnemen aan initiatieven of het delen van kennis. Wij geven presentaties aan studenten over verzorging, organiseren voorlichtingsbijeenkomsten in de meest brede zin van het woord, steunen regionale maatschappelijke evenementen, stellen onze kapel ter beschikking als podium voor optredens van koren, muzikanten etc.
 • Binnen onze financiële mogelijkheden proberen wij onze verenigingsgedachte zo goed mogelijk om te zetten in maatschappelijke betrokkenheid.

  DGreenLeavee Laatste Eer heeft haar oorsprong in 1883 en is opgericht vanuit het ‘maatschappelijk belang’. De maatschappelijke functie laten wij terug komen door het sponsoren van diverse organisaties en evenementen die gericht zijn op de mens en de maatschappij. Bijvoorbeeld de jaarlijkse Paardenmarkt, een peuterspeelzaal etc. Daarnaast proberen wij bij te dragen aan het behoud van culturele initiatieven. Bij deze initiatieven wordt geen geld verdiend of prijs gevraagd o.i.d. Te denken valt aan maandelijkse concerten in onze kapel, voorlichtingsbijeenkomsten in de regio. Hierbij gaat het ons vanuit de verenigingsgedachte meer om goede informatieverstrekking en transparantie dan louter om geld te verdienen. We denken op dit moment nog na over het organiseren van gratis wandel- en fietstochten, algemene herdenkingsavonden etc.

 

Zelf uitrekenen

Wat kost een uitvaart?

Elk afscheid is uniek en dat maakt elk afscheid bijzonder en persoonlijk. De kosten van uw uitvaart zijn sterk afhankelijk van uw wensen. We weten uit ervaring dat de gemiddelde uitvaart die wij verzorgen circa € 6.500 bedraagt. In wezen maakt het niet uit of u kiest voor een crematie of begrafenis. Meer weten? Klik dan hieronder op de knop Uitvaartcalculator en neem contact met ons op.

Uitvaartverzorging van De Laatste Eer geeft zekerheid en rust.

Uitvaartcalculator

Wat kost een uitvaartverzekering?

Een uitvaartzekering van De Laatste Eer geeft zekerheid en rust. Uw wensen zijn namelijk gewaarborgd voor later en uw nabestaanden weten dat het goed geregeld is. Dat is een hele zorg minder. 

Sluit daarom met een gerust gevoel een DLE Uitvaartverzekering af.
Bereken uw premie

Onze keurmerken

De uitvaartbegeleiders van De Laatste Eer werden in 2023 door de nabestaanden beoordeeld
met gemiddeld een 9,45 !